510-510-981Panel klienta

Regulamin

Regulamin rezerwacji samochodów on-line Car For YouI. INFORMACJE OGÓLNESystem Rezerwacji w portalu www.carforyou.com.pl to narzędzie wykorzystywane przez spółkę pod firmą CAR FOR YOU Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 6/32, 15-063 Białystok, NIP: 966-210-01-07 (zwana dalej Car For You) umożliwiające prezentację oferty CarForYou na odległość za pomocą strony www oraz stwarzające potencjalnym Klientom CarForYou możliwość dokonania rezerwacji wybranego samochodu i miejsca jego odbioru celem zawarcia dotyczącej tego samochodu umowy najmu.

Operatorem Systemu Rezerwacji samochodu/ów w portalu www.carforyou.com.pl jest spółka pod firmą CAR FOR YOU Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 6/32, 15-063 Białystok, NIP: 966-210-01-07 (zwana dalej Car For You), oraz jej Partnerów wymienionych na stronie www pod adresem: https://carforyou.com.pl/blog/partnerzy/, którzy uprawnieni będą na podstawie odpowiednich oświadczeń Klienta do przetwarzania jego danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji.

Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji w portalu www.carforyou.com.pl jest akceptacja wszystkich podanych poniżej warunków Regulaminu rezerwacji samochodów On Line. Wyrażenie akceptacji równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia woli rodzącego skutki prawne wynikające z jego treści, w tym zobowiązanie Klienta do wykonania zawartej w ten sposób umowy o rezerwację wybranego samochodu na warunkach określonych poniżej. Klient uzyskuje dostęp do treści wszystkich złożonych przez siebie akceptacji oraz treści zaciągniętego zobowiązania oraz uprawniony jest do ich kopiowania, utrwalania oraz odtwarzania dla potrzeb własnych bez żadnych opłat. Klient nie jest uprawniony do wykorzystania tych treści w celach niezwiązanych z umową najmu samochodu.II. DEFINICJEWymienionym poniżej pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;

 2. Klient – osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji Samochodów On-line zainteresowana zapoznaniem się z ofertą CarForYou i/lub zawarciem umowy najmu samochodu;

 3. System Rezerwacji samochodów On-line – strona www.carforyou.com.pl umożliwiająca Klientowi:

  1. zapoznanie się z ofertą CarForYou i dokonanie rezerwacji wybranego samochodu oraz miejsce jego odbioru;

  2. kalkulację kosztów zawarcia i wykonania umowy najmu samochodu;III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. System Rezerwacji udostępniony jest Klientom przez Car For You

 2. Regulamin określa zasady korzystania z Systemu Rezerwacji Samochodów On-line oraz zakres zobowiązań stron o charakterze prawnym;

 3. Postanowienia Regulaminu wiążą każdego Klienta. Klient, który nie wyraża zgody na stosowanie postanowień Regulaminu nie jest uprawniony do korzystania z Systemu Rezerwacji Samochodów On-line i winien niezwłocznie zaprzestać przeglądania strony www.carforyou.com.pl;IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI 1. Klient oświadcza, że działa w imieniu własnym lub podmiotów, do reprezentacji których jest uprawniony, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i może w imieniu własnym lub podmiotów przez niego reprezentowanych zaciągać ważne zobowiązania. Klient oświadcza, że akceptuje Regulamin i przyjmuje na siebie lub podmiot przez niego reprezentowany odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań zaciągniętych względem Car For You wynikających z korzystania z Systemu Rezerwacji Samochodów On-line.

 2. Klient oświadcza, że będzie korzystał z Systemu Rezerwacji Samochodów On-line wyłącznie w zakresie zgodnym jego z przeznaczeniem, w celu złożenia rezerwacji na dostępne Systemie Rezerwacji Samochodów On-line usługi opisane w Regulaminie.

 3. Klient oświadcza, iż ma świadomość faktu, iż posłużenie się w celu dokonania rezerwacji cudzym nazwiskiem lub środkiem płatniczym bez zgody tej osoby traktowane będzie jako działanie z naruszeniem prawa i bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAR FOR YOUCar For You utrzymuje sprawność techniczną i dostępność Systemu Rezerwacji Samochodów On-line jednak nie gwarantuje jego pełnej niezawodności niezależnie od warunków otoczenia, w którym system ten funkcjonuje, co oznacza możliwość wystąpienia czasowej niedostępności systemu.

Mając powyższe na względzie, w tym możliwość wystąpienia podczas korzystania z Systemu Rezerwacji Samochodów On-line przeszkód technicznych, w szczególności: usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji, CAR FOR YOU zastrzega, że uznanie rezerwacji za dokonaną wymaga uzyskania przez Klienta jej niezwłocznego potwierdzenia wygenerowanego przez system rezerwacji.VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH1. Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są przez Car For You Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 6/32, oraz jej partnerów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej.

2. Podczas składania rezerwacji Car For You Sp. z o.o. udostępnia Klientowi informację o przetwarzaniu danych przez Car For You z o.o., z którą Klient powinien zapoznać się przed przekazaniem swoich danych osobowych.VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

VIII KLAUZULA INFORMACYJNA RODOW związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Najemca udziela Wynajmującemu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celach wskazanych poniżej:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Carforyou Sp. z o.o.

 2. 15-063 Białystok, ul. Warszawska 6/32 KRS: 0000581279 – dalej jako Administrator.

 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody na podanie danych, realizacja umowy najmu nie jest możliwa.

 4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe najemcy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

 5. Administrator przetwarza dane w celu realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczenia wynikającymi z zawartej między stronami umowy, weryfikacji wiarygodności płatniczej, spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych a także ze względu na prawnie uzasadniony interes w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych – przez okres na jaki przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek przechowywania dokumentów.

 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych Najemcy mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek, podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Najemcy poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), za wyjątkiem przypadku gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu zgody Najemcy na otrzymywanie informacji handlowych, newslettera lub akceptacji stosowania plików cookies, kiedy to dane te będą przekazywane do państwa trzeciego np. USA w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analytics

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Najemcy przysługują mu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych– w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy dane te nie są już niezbędne dla celów dla których zostały zebrane lub przetwarzane, osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych - w przypadku gdy osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy spełnione są następujące przesłanki : przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią , z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator: wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem lub osoba wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 9. Jeżeli jednak dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) Najemca ma prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, a Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać danych do tych celów.

 10. Najemcy przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych Najemcy, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Dane przekazane Administratorowi mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą profilowane za wyjątkiem przypadku, gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych, newslettera lub akceptacji stosowania plików cookies. Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane tj w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Pani/Pan będzie otrzymywać. Szczegółowe informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zawarte są w Polityce Prywatności.

 13. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w regulaminie strony internetowej Car For You.

Nasze oddziały Franczyzowe

Nasze oddziały Partnerskie

Car For you © 2019 - 2024. All rights reserved. Projekt i wykonanie: RentCarSoft