510-510-981Panel klienta

Ogólne warunki umowy

OGÓLNE WARUNKI UMÓW NAJMU (OWUN) CARFORYOU

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Najmu (dalej OWUN) określają warunki najmu samochodów osobowych i dostawczych w umowach zawieranych przez spółkę pod firmą CAR FOR YOU Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 6/32, 15-063 Białystok, NIP: 966-210-01-07 (zwana dalej Car For You), numer telefonu: + 48 510 510 772, adres e-mail: [email protected], oraz jej Partnerów wymienionych na stronie www pod adresem: https://carforyou.com.pl/blog/partnerzy/. OWUN stosuje się do wszystkich umów najmu, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności umowy najmu i OWUN strony związane są umową.

 2. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która:

 1. przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty a w przypadku obcokrajowca

– ważny paszport,

 1. przedstawi Wynajmującemu ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.

 1. Najemca może upoważnić pisemnie inną osobę do prowadzenia samochodu pod warunkiem przekazania Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych w pkt. 2 i uzyskania zgody Wynajmującego. W razie odwołania przez Najemcę takiego upoważnienia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Wynajmującego., jednak nie później niż w ciągu 24h od odwołania upoważnienia. W wypadku umożliwienia przez Najemcę osobie trzeciej prowadzenia pojazdu bez uprzedniego uzyskania zgody Wynajmującego, jak również w przypadku niedopełnienia przez Najemcę obowiązku bezzwłocznego powiadomienia Wynajmującego o odwołaniu upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wynajmujący uprawniony będzie do obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości określonej w tabeli – cenniku zawartym w niniejszym OWUN za każdy taki przypadek jak również dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżoną karę na zasadach ogólnych.

 2. Najemca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez osobę, której umożliwił prowadzenie samochodu.

 3. Okres najmu rozpoczyna się od daty przekazania pojazdu wskazanej w Protokole przekazania samochodu, zaś kończy z upływem okresu, na który umowa najmu została zawarta lub w dniu złożenia przez Wynajmującego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy/rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 4. Przy zawarciu umowy najmu klient dokonuje wpłaty w wysokości czynszu najmu, kosztów dodatkowych usług oraz kaucji za zadeklarowany w umowie okres trwania najmu. Faktura VAT obejmująca czynsz najmu oraz inne należności wynikające z umowy najmu za cały okres trwania najmu wystawiana jest po dokonaniu zwrotu pojazdu. Faktura VAT zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Najemcy wskazany przy dokonywaniu rezerwacji pojazdu lub przy zawieraniu umowy najmu.

 5. W przypadku, gdy Najemca nie jest konsumentem, wszelkie spory wynikające lub związane z najmem samochodu będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 6. Opłaty związane z prowadzeniem na życzenie Najemcy obsługi poza oddziałem Wynajmującego, w którym zawarto umowę najmu ustalane będą indywidualnie pod numerem telefonu: + 48 510 510 772.

Zasady używania pojazdu

 1. Najemca odpowiada za wszelkie uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, z wyłączeniem uszkodzeń powstałych z winy osób trzecich, za których działania lub zaniechania Najemca nie odpowiada.

 2. W czasie używania samochodu Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

 1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego,

 2. zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panelu z radia i nie pozostawianie go w samochodzie),

 3. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),

 4. stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika,

 5. utrzymywania samochodu w należytej czystości.

 1. Wyjazd poza granice Polski do innych krajów jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z naruszeniem przez Najemcę postanowień niniejszego punktu, w tym w zakresie powstałych koszty napraw lub holowania samochodu poza granicami RP. Pojazd posiada urządzenie lokalizacyjne GPS, pozwalające Wynajmującemu na ustalenie czy doszło do przemieszczenia pojazdu poza granice RP.

 2. Najemca nie może używać samochodu w sposób sprzeczny z umową, OWUN oraz właściwościami i przeznaczeniu samochodu oraz zasadom jego normalnej nienadmiernej eksploatacji. Zakazane jest w szczególności:

  1. holowanie innych pojazdów najętym samochodem,

  2. przekroczenie dopuszczalnej ładowności,

  3. palenie tytoniu w samochodzie,

  4. dokonywania w najętym samochodzie przeróbek czy innych zmian bez zgody

Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

  1. przewożenia wewnątrz samochodu zwierząt.

  2. Użycie samochodu do popełnienia przestępstwa;

W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych zakazów Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w tabeli – cenniku zawartym w niniejszym OWUN. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w lit. „d” niniejszego punktu Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego lub domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

 1. Wynajmujący lub inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania sposobu korzystania i stanu samochodu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, a Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów, w szczególności obowiązany jest przedstawić samochód do kontroli w oddziale Wynajmującego, w którym strony zawarły umowę najmu nie później niż w dniu następującym po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli. Czynsz najmu za dzień, w którym przeprowadzono kontrolę połączoną z przedstawieniem przez Najemcę samochodu w siedzibie oddziału Wynajmującego pomniejszony zostanie o 25%.

 2. W przypadku, gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe wyposażenie pojazdu (fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, przenośną nawigację GPS itp.), Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego, jak również odpowiada za ich utratę.

Opłaty

 1. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu auta.

 2. Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu.

 3. W przypadku opóźnienia z zapłatą czynszu najmu co najmniej za dwa okresy płatności, Wynajmujący, po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty (w formie korespondencji elektronicznej (email), telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS) może wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem prawa obciążenia Najemcy odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Rozwiązanie umowy najmu, której stroną nie jest konsument w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wymaga uprzedniego wezwania do zapłaty i wyznaczenia dodatkowego terminu do jej dokonania.

Kaucja

 1. Wpłacona przez Najemcę kaucja jest przeznaczona na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy.

 2. Kaucja podlega zwrotowi po zgodnym z umową i OWUN zwrocie samochodu, z zastrzeżeniem postanowień poniższych:

 3. Wynajmujący uprawniony jest do zatrzymania kaucji pomimo zwrotu samochodu zgodnie z postanowieniem pkt.19 powyżej do czasu:

  1. Zakończenia postępowania likwidacyjnego dotyczącego szkody powstałej w samochodzie, objętej odpowiedzialnością odszkodowawczą zakładu ubezpieczeniowego;

  2. Upływu 180 dni od dnia przekroczenia przez Najemcę dopuszczalnej prędkości o wartość wyższą niż 30 km/h;

 4. Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia należności z tytułu kar umownych lub odszkodowania z kaucji.

Zwrot lub wymiana pojazdu

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu najmu zwrócić pojazd w siedzibie oddziału, w którym nastąpiło wydanie pojazdu. Zwrot pojazdu w innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz wysokości opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim zwrotem.

 2. Zamiar przedłużenia wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie najmu wymaga uzgodnienia drogą mailową lub w oddziale Wynajmującego. Najemca nie może przedłużać wynajmu bez wniesienia opłaty za przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, Wynajmujący uprawniony będzie do interpretowania tej sytuacji jako przywłaszczenia samochodu i zawiadomienia organów ścigania o przestępstwie, a Najemca zobowiązany będzie zapłacić za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego korzystania z samochodu karę umowną w wysokości określonej w Tabeli – cenniku zawartym w niniejszym OWUNie.

 3. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu Wynajmujący uprawniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca jego postoju oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi określonymi w Tabeli – cenniku zawartym w niniejszym OWUNie.

 4. Najemca upoważnia Wynajmującego, na wypadek wygaśnięcia stosunku najmu i niezwrócenia pojazdu w terminie, do wejścia na teren oraz do pomieszczeń Najemcy, celem odzyskania samochodu, również za pośrednictwem upełnomocnionych osób trzecich, na koszt Najemcy, określony w Tabeli – cenniku zawartym w niniejszym OWUNie

 5. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. W przypadku naruszenia ww. zobowiązania, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej z tego tytułu w wysokości określonej w Tabeli – cenniku zawartym w niniejszym OWUN Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia Najemcy obowiązkiem Naprawienia Szkody, w tym następującymi kosztami:

  1. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części oraz odszkodowaniem za zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz przekraczające zakres wynikający z zasad normalnej eksploatacji,

  2. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),

  3. kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki,

  4. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku, w razie gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian.

 6. W przypadku utraty elementów lub wyposażenia samochodu oraz powstania szkody na skutek niewłaściwego używania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów, Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody. W przypadku zagubienia przez Najemcę jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub innych elementów wskazanych w Cenniku, Najemca zostanie zobowiązany do zapłaty kary umownej według cennika opłat.

 7. Wszelkie reklamacje Najemca może składać telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego: [email protected] Wynajmujący rozpoznaje reklamacje zgodnie z przepisami prawa.

Serwis i awarie

 1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z Rejestrem Obsługi Pojazdu lub przy wskazaniach komputera pokładowego pojazdu, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Tabeli – cenniku zawartym w niniejszym OWUNie, jak również do Naprawienia Szkody, w szczególności w zakresie kosztów przeglądu oraz szkody Wynajmującego w postaci utraty gwarancji na samochód.

 1. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W razie awarii, wypadku drogowego lub uszkodzenia samochodu w okresie najmu,

Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (telefon: +48 510 510 772) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Tabeli – cenniku zawartym w niniejszym OWUN, jak również pokryje koszty związane z takimi działaniami.

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe po stronie Najemcy wynikłe z awarii samochodu.

Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania

 1. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku obowiązkiem Najemcy jest natychmiast powiadomić Wynajmującego na numer +48 510-510772, a w przypadku kradzieży samochodu, jego wyposażenia lub aktów wandalizmu również policję. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest dostarczyć pisemny opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości do wyznaczonego przez Wynajmującego zakładu ubezpieczeń w terminie 3 dni od zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.

 1. W wypadku niepowiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w punkcie poprzedzającym, Najemca jest zobowiązany do Naprawienia Szkody

 2. W przypadku, gdy szkoda nastąpiła z winy osoby trzeciej za której działania lub zaniechania Najemca nie odpowiada, Najemca uzyska i dostarczy Wynajmującemu pisemne oświadczenie sprawcy szkody, obejmujące opis zdarzenia i stwierdzenie winy tego sprawcy pod rygorem obciążenia Najemcy kosztami naprawienia szkody, w szczególności w zakresie zapłaty wymaganego polisą ubezpieczeniową udziału własnego w kwocie 1.000 zł.

Obowiązki Wynajmującego

 1. W wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, o ile będzie dysponował pojazdem który może być przekazany Najemcy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z ww. zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów, tj. okresu od godziny 20.00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20.00 dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem ww. czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu, z zastrzeżeniem uprawnień Najemcy będącego konsumentem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Udostępnienie samochodu zastępczego nie nastąpi w razie wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu, tablicy rejestracyjnej; jak również unieruchomienia pojazdu poza granicami RP, chyba że najemca opłaci odpowiednie ubezpieczenie.

Ubezpieczenie pojazdów

 1. Samochód posiada ubezpieczenie OC, w zależności od samochodu również AC.

 2. Udział własny w szkodzie komunikacyjnej lub kradzieżowej wymagany przez zakład ubezpieczeniowy wynosi 1000 zł i w całości obciąża Najemcę. Udział własny obciążający Najemcę wymagany jest również w szkodach dotyczących: opon, felg, kołpaków, lusterek, szyb samochodu i uszkodzeń wnętrza samochodu. W zakresie objętym ubezpieczeniem Najemca może zgłosić chęć skorzystania z ubezpieczenia celem pokrycia szkód, za które Najemca ponosi odpowiedzialność. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak w szczególności:

  1. umyślnego uszkodzenia pojazdu,

  2. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychoaktywnych lub bez ważnego i honorowanego w RP prawa jazdy,

  3. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. lub też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),

  4. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,

  5. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z umową najmu lub OWUN do prowadzenia samochodu,

  6. kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu,

  7. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe,

  8. kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,

  9. włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem,

  10. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przypadku:

  1. umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,

  2. uszkodzenia wnętrza samochodu, opon, felg, lusterek, wycieraczek, anteny, pozostawienia trwałych plam,

  3. prowadzenia samochodu w stanie po spożyciu alkoholu lub stanie nietrzeźwości pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy,

  4. nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego i/lub kluczyków po kradzieży samochodu,

  5. ucieczki z miejsca wypadku,

  6. wjazdu samochodem poza terytorium RP,

  7. odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,

  8. braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów.

  9. Wykorzystanie samochodu do celów przestępczych

  10. Złamanie przepisów o ruchu drogowymZałącznik nr 1 do OWUNU - CENNIK

ZDARZENIE

OPŁATA

 1. Zwrot brudnego samochodu

100 zł

 1. Wskazanie użytkownika pojazdu na wezwanie organów państwowych

123 zł

 1. Uzupełnienie brakującego paliwa w przypadku niepełnego baku

300 zł

 1. Zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku

300 zł

 1. Brak dokumentów samochodu (nie dotyczy kradzieży samochodu)

500 zł

 1. Brak polisy ubezpieczeniowej, tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde)

500 zł

 1. Palenie tytoniu w samochodzie

500 zł

 1. Złamanie zakazu przewożenia zwierząt, usuwanie sierści zwierząt

500 zł

 1. Szkoda powstała w trakcie najmu i nierozliczana w ciężar polisy OC sprawcy /szkoda całkowita

1000 zł /3000 zł

 1. Zatankowanie do samochodu niewłaściwego paliwa.

1500 zł

 1. Brak lub uszkodzenie kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka

2000 zł

 1. Demontaż części samochodu lub dokonanie przeróbek bez zgody Wynajmującego

2000 zł

 1. Niedozwolone przemieszczanie samochodu poza granice RP

5000 zł

 1. Wykorzystanie auta do celów przestępczych , lub umożliwienie takiego wykorzystania samochodu osobie trzeciej

50000 zł

 1. Brak części wyposażenia samochodu niewymienionych w Cenniku

opłata wg.

Cennika producenta + 30%

 1. Koszt naprawy blacharsko-lakierniczych oraz części zamiennych i wyposażenia

Koszt usługi lub części +30%

 1. Opóźnienie w zwrocie samochodu

15 zł za każde 30 min spóźnienia po obowiązującym terminie zwrotu i 500 zł za każdą rozpoczętą dobę

bezumownego korzystania z samochodu

 

 1. Odbiór samochodu staraniem wynajmującego w następstwie niewykonania wezwania do zwrotu samochodu

500 zł plus 2 zł. za kilometr dzielący miejsce postoju samochodu w chwili odbioru samochodu i siedzibę wynajmującego 1. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

 2. W przypadku, gdy wysokość kary umownej należnej Wynajmującemu przewyższa kwotę wpłaconej kaucji, opłatę z tytułu kary umownej należy wnieść gotówką w dniu zwrotu samochodu w siedzibie Wynajmującego.

 3. Niezależnie od kar umownych Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 2. Wszelkie oświadczenia stron, dla których nie zastrzeżono wyraźnie w treści niniejszych OWUN formy pisemnej będą uważane za skutecznie doręczone jeśli ich treść przekazana zostanie drugiej stronie w formie elektronicznej na wskazany przez nią w umowie najmu adres poczty elektronicznej lub w formie sms na wskazany przez nią w umowie najmu numer telefonu. Postanowienie niniejsze dotyczy w szczególności oświadczeń Wynajmującego dotyczących wypowiedzenia i/lub rozwiązania umowy najmu i wezwania do zwrotu samochodu.

 3. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wynajmującego w związku z rezerwacją i wynajmem samochodu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). Najemca oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna z RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Najemca udziela Wynajmującemu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celach wskazanych poniżej:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Carforyou Sp. z o.o.
  15-063 Białystok, ul. Warszawska 6/32 KRS: 0000581279 – dalej jako Administrator.

 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody na podanie danych, realizacja umowy najmu nie jest możliwa.

 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe najemcy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Administrator przetwarza dane w celu realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczenia wynikającymi z zawartej między stronami umowy, weryfikacji wiarygodności płatniczej, spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych a także ze względu na prawnie uzasadniony interes w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych – przez okres na jaki przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek przechowywania dokumentów.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych Najemcy mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek, podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Najemcy poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), za wyjątkiem przypadku gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu zgody Najemcy na otrzymywanie informacji handlowych, newslettera lub akceptacji stosowania plików cookies, kiedy to dane te będą przekazywane do państwa trzeciego np. USA w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analytics

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Najemcy przysługują mu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych– w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy dane te nie są już niezbędne dla celów dla których zostały zebrane lub przetwarzane, osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych - w przypadku gdy osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy spełnione są następujące przesłanki : przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią , z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator: wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem lub osoba wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 8. Jeżeli jednak dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) Najemca ma prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, a Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać danych do tych celów.

 9. Najemcy przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych Najemcy, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Dane przekazane Administratorowi mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą profilowane za wyjątkiem przypadku, gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych, newslettera lub akceptacji stosowania plików cookies. Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane tj w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Pani/Pan będzie otrzymywać. Szczegółowe informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zawarte są w Polityce Prywatności.

 12. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w OWUNie.

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z OWUNem, określone w nim warunki umowy są dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuję.

 

 

………………………………

Podpis Najemcy

Nasze oddziały

Car For you © 2019 - 2021. All rights reserved. Projekt i wykonanie: RentCarSoft