510-510-981Panel klienta

Regulamin sprzedaży Bonów Rabatowych 25%+ (Voucherów)

 

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Voucherów Rabatowych pod nazwą „Bon CarForYou 25%+” (dalej „Bon”).
2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej „Regulamin”), który dostępny jest on-line na stronie internetowej www.carforyou.com.pl
3. Sprzedaż jest organizowana przez spółkę pod firmą Car For You Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (adres: 15-063 Białystok, ul. Warszawska 6 lok.32), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000581279, NIP: NIP 9662100107, REGON: 362766440, zwaną dalej „Organizatorem”. Lub jej podmioty zależne których spis znajduje się pod adresem internetowym: https://carforyou.com.pl/blog/partnerzy
4. Promocja obowiązuje od dnia 01.04.2020 roku do dnia 31.05.2020 roku.

 


II. DEFINICJE


a) Bon – dokument wystawiony przez Organizatora, umożliwiający realizację określonych usług świadczonych przez Organizatora, opisanych na stronie www.carforyou.com.pl, o wartości odpowiadającej nominałowi dokumentu powiększonej o 25% tego nominału zgodnie z wcześniejszą rezerwacją terminu dokonaną na stronie www.carforyou.com.pl
b) Nabywca – każda pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca wystawionym przez Organizatora Bonem akceptująca postanowienia Regulaminu.
d) Realizacja Bonu – wymiana przez osobę dysponującą Bonem na oferowane przez Organizatora usługi

 


III. WARUNKI OGÓLNE


1. Nabywca wraz z realizacją Bonu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
2. Bon może być realizowany wyłącznie na usługi wynajmu krótkoterminowego (dostępne na stronie https://carforyou.com.pl/oferta) oferowane przez Organizatora w dacie jego realizacji.
3. Bon nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony posiadające wartość pieniężną.
4. Bon może być dzielony i wykorzystywany częściowo.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Bon, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
6. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu.
7. W przypadku realizacji przez Klienta Bonu Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy należności za zamówione usługi.
8. Organizator ma prawo odmówić zrealizowania Bonu, w przypadku, gdy:
a) upłynął termin ważności Bonu,
b) nie dokonano wcześniejszej rezerwacji usługi,
c) uszkodzenia Bonu uniemożliwiają odczytanie danych na nim zapisanych.
9. Bon może być realizowany w ramach dostępności usług po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym.
10. Bon nie łączy z innymi promocjami wskazanymi na stronie internetowej www.carforyou.com.pl
11. Bon można kupić w dowolnej kwocie.
12. Bony można sumować.
13. W przypadku wykorzystania Bonu w części różnica nie podlega zwrotowi w żadnej formie, chyba że Organizator zdecyduje inaczej.
14. Każdy Bon jest wystawiany na „Okaziciela”, więc osoba kupująca może go podarować komukolwiek w ramach prezentu.

 


IV. Ważność Bonu


1. Bon jest ważny w terminie określonym w jego treści.
2. Data ważności Bonu nie ulega przedłużeniu, chyba że Organizator odrębnie tak postanowi.

 


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.carforyou.com.pl
2. Regulamin został opublikowany w dniu 31.03.2020 roku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie www.carforyou.com.pl Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej www.carforyou.com.pl
4. Wszelkich informacji dodatkowych można się dowiadywać pod numerem telefonu 510-510-981.
5. Za wszystkie dane osobowe przekazane Organizatorowi odpowiada spółka pod firmą Car For You z/s w Białymstoku. Informacja w zakresie RODO umieszczona jest na stronie www.carforyou.com.pl
6. Bony należy traktować tak jak gotówkę.

Nasze oddziały Franczyzowe

Nasze oddziały Partnerskie

Car For you © 2019 - 2024. All rights reserved. Projekt i wykonanie: RentCarSoft